Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Poziv za prijavu projekata za prevenciju socijalne isključenosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.
Pozivaju se neprofitne organizacije usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima, te one usmjerene radu sa starijim osobama i beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno prioritetnim područjima iz ovoga Poziva.

Opći cilj poziva
Opći cilj ovoga poziva je doprinos povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost tih skupina

Specifični ciljevi
• uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama 
• osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivim prijaviteljem smatra se neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:
- upisana je u Registar udruga i djeluje u Republici Hrvatskoj (zaključno s danom objave Poziva) najmanje jednu godinu;
- upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
- udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu ;
- osoba ovlaštena za zastupanje organizacije (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
- udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i svojim je statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja;
- ispunila je ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe prijavitelja;
- ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe prijavitelja i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
- ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;
- podmirila je sve doprinose i platila porez što se dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave (koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava);
- ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2017. godinu;
- osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge;
- aktivno djeluje na području gdje je registrirana;
- usmjerena je na rad s korisničkom skupinom sukladno prioritetnom području koje prijavljuje odnosno aktivno djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Pozivom;
- iznimno, u 4. prioritetnom području prijavitelj može biti organizacija koja nije upisana u Registar udruga već je upisana u drugi odgovarajući registar i obavezno u Registar neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi partneri
Prijava projekta u partnerstvu u prioritetnim područjima 1, 2, 3a, 3c i 3d i 4 nije obavezna, ali se partnerstvom može ostvariti prednost pri financiranju.
U prioritetnom području 3b za istraživanje o nasilju nad starijim osobama partnerstvo je obavezno, a prihvatljiv obavezan partner prijavitelju u ovom slučaju može biti:
• Istraživački institut i/ili
• Obrazovna ustanova – fakultet društvenog ili humanističkog područja
Prihvatljivi neobavezni partneri
Prijavitelj može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama registriranim kao:
• javne ustanove
• udruge
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti
- prijevoz korisnika-starijih korisnika u svrhu zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba, omogućavanja dostupnosti usluga i ostvarivanja prava
- edukativno-promotivne aktivnosti u svrhu provedbe neformalnih edukativnih programa/tečajeva za ciljane skupine ;
- psihosocijalna podrška i savjetovanje;
- usluge  prevođenja (samo u okviru prioritetnog područja 2)
- pružanje savjetodavnih pravnih usluga i edukativnih usluga
- različite radionice (razvoj novih vještina i znanja, kreativan rad i slično - u okviru prioritetnih područja 1, 2 i 4);
- održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja;
- organiziranje medijskih kampanja, izrada promotivnog video spota;
- individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja;
- provedba inovativnih kampanja prevencije nasilja nad starijim osobama;
- javno zagovaranje;
- tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata;
- nabavka opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% ukupne vrijednosti projekta).

Prihvatljivi troškovi
Izravni troškovi

1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima aktivnosti – npr. vozaču u prioritetnom području 3.c);
2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti);
3. Oprema i roba (do 10% ukupne vrijednosti projekta);
4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, troškovi goriva za vozilo kojim se prevoze korisnici u prioritetnom području 3.c te drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).

Neizravni troškovi

  • troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično)
  • bankovni troškovi
  • poštanski troškovi
  • troškovi uredskog materijala
  • troškovi knjigovodstva

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava
Ukupna indikativna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 8.600.000,00 kn.
Ukupno planirana vrijednost po prioritetnim područjima i aktivnostima:

Za prioritetno područje 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina planirana vrijednost iznosi 4.000.000,00 kn.

Za prioritetno područje 2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kn.

Za prioritetno područje 3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kn, od čega za područja:

3a.Informiranje i pravna pomoć starijim osobama te izrada brošura - 500.000,00 kn

3b.Istraživanje o nasilju nad starijim osobama - 900.000,00 kn:

Projekt mora pokriti jednu od ukupno 6 regija, kako slijedi:

1.Središnja Hrvatska (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija);

2.Sjeverna Hrvatska (Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Krapinsko-zagorska županija);

3.Istočna Hrvatska (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska županija):

4.Primorska i gorska Hrvatska (Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska županija);

5.Dalmacija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija):

6.Grad Zagreb.

3c.Usluga prijevoza za starije osobe - 1.000.000,00 kn,

3d.Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama - 600.000,00 kn.

Za prioritetno područje 4. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima planirana vrijednost iznosi 600.000,00 kn.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za dostavu
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 11. kolovoza 2017. godine do 12 h.

Više informacija pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.zamah.hr/poziv/
Izvor: http://www.zamah.hr/

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip