Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Industrijska zona Doljani

OPĆINA/GRAD: OPĆINA ŠANDROVAC
KONTAKT: Općina Šandrovac
Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac
Tel.: 00385/43/874-128
Fax: 00385/43/874-366
E-mail: info@sandrovac.hr

 

POVRŠINA ZONE (ha )
a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA
b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PARCELA


cca 5,6 ha odnosno 55949 m2

SLOBODNO ZA PRODAJU (ha )

5 ha

STRUKTURA VLASNIŠTVA
OPĆINA   ha / %
GRAD      ha / %
RH           ha / %
PRIVATNO ha / %
OSTALO

Općina Šandrovac 100%

PROSTORNI PLAN
Službeni Glasnik  br.
U izradi

„Općinski glasnik Općine Šandrovac“ broj 23/05

URBANISTIČKI PLAN 
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade

DETALJNI PLAN
Glasnik br.
Nije propisan
U izradi

Nije utvrđena obveza izrade

MOGUĆE DJELATNOSTI
Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3

Namjena buduće gospodarske zone, odnosno djelatnosti koje će se u njenom okviru odvijati su proizvodno-uslužno-skladišne djelatnosti, a točna namjena će se definirati kada budu poznati vlasnici parcela. U skladu sa prostornim planom i idejnim projektom predviđena je parcelacija zemljišta na 6 parcela, a prema zahtjevu investitora i jedna parcela površine cca. 60 m2, koja je namijenjena za izgradnju trafostanice.

POSTOJEĆE DJELATNOSTI U ZONI

Trenutno nema postojećih djelatnosti u zoni

BROJ PODUZETNIKA U ZONI
Ključni gospodarski čimbenici u blizini

Blizina grada Bjelovara i Đurđevca, kao i tvrtke Metalprodukt d.d. Šandrovac, blizina naftnih izvora i postrojenja tvrtke Ina d.d.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(u zoni, do zone u izgradnji /opisno)

Prometnicom Šandrovac-Pupelica, sa koje je planiran ulaz na pojedine parcele, prolazi vodovodna, telefonska i plinska mreža. Do kraja 2012. godine planirana je izgradnja trafostanice.

Vodovod (da - promjer mm / ne), opis…

Uz prometnicu Šandrovac-Pupelica izvedena je vodovodna mreža PE-HD cijevima dimenzije d160. Svaki budući korisnik vodovodne mreže treba ishoditi uvjete za priključenje od distributera prema svojim potrebama.

Elektroenergetska mreža (raspoloživa snaga), opis..

Preko zemljišta poslovne zone prolaze nadzemni 10 kV dalekovod. Nova elektroenergetska mreža treba osigurati napajanje električnom energijom svim korisnicima gospodarske zone. Da bi se to ostvarilo u poslovnoj zoni će se izgraditi nova transformatorska stanica 10(20)/0.4kv, koja će biti interpolirana u postojeći visokonaponski razvod. Sav elektronaponski razvod biti će izveden podzemno.

Niskonaponski elektroenergetski razvod će omogućiti, svakom poslovnom subjektu unutar zone sigurno, stabilno i stalno napajanje električnom energijom. Koncepcijski je niskonaponski razvod za napajanje potrošača u zoni predviđen tako, da se iz nove transformatorske stanice 10(20)/0,4kV smještene u sredini gospodarske zone na zasebnoj parceli, podzemnim kabelima, PPOO-A 4x150mm2, spoji SSPMO na svakoj pojedinoj parceli. Time bi svakom od budućih korisnika bilo omogućeno priključenje na NN distributivnu mrežu i kvalitetno snadbijevanje elekktričnom energijom prema potrebama koje iskaže u glavnom projektu za gradnju objekta u zasebnom postupku.

Kanalizacija

Odvodnja oborinskih voda riješiti će se direktno po vlastitom terenu, a otpadne i fekalne vode riješit će se odvodnjom u mini uređaj za pročišćavanje sanitarno fekalnih voda (biorotor i sl.) sa ispustom u regulirani kanal u stražnjem dijelu parcele. Kapacitet uređaja za pročišćavanje sanitarno-fekalnih voda treba odrediti u glavnom projektu za svaku pojedinu parcelu.

Telefon

Svaka parcela u gospodarskoj zoni ima mogućnost priključenja na telekomunkacijski sustav barem preko jedne parice. Priključenje pretplatnika izvest će se podzemnim kablom u priključni ormarić koji će biti izveden na najpovoljnijem fasadnom zidu budućih poslovnih objekata na visini od cca. 1 m od nivoa zaravnatog terena.

Plin

Uz prometnicu Šandrovac-Pupelica izveden je plinovod PEHD cijevima dimenzije d110 i tlaka 3 bar na koji će se spojiti potrošaći poslovne zone. Svaki budući korisnik plinske mreže treba ishoditi uvjete za priključenje od distributera plina prema svojim potrebama.

Promet  /opisno/

Za neometano funkcioniranje poslovne zone potrebno je organizirati prometnice. Potrebno je poduzeti slijedeće zahvate:

1. omogućiti pristup sa pojedinih parcela gospodarske zone na prometnicu Šandrovac-Pupelica odnosno izgraditi kolne ulaze
2. kako se radi o gospodarskoj zoni pretežito proizvodne namjene, gdje se planira povećani promet teretnih vozila za nesmetano skretanje sa prometnice Šandrovac-Pupelica koja je širine cca. 5m, kolni ulazi se planiraju izgraditi u minimalnoj širini od 10 m sa radijusom priključenja na javnu prometnicu od 6 m.

Komentar o mogućnostima zone za prihvat investitora
(u pogledu infrastrukture, vlasništva, prostornog plana)

Svi potrebni prostorni planovi su doneseni. Zemljište je u vlasništvu općine Šandrovac, natječaji za prodaju nisu otvoreni, do kraja 2012. godine planirana je izgradnja trafostanice.

STRATEŠKI POLOŽAJ
opis - prometna povezanost, ime i udaljenost (u km) do najbližeg-ih urbanog centra i njegov broj stanovnika + grafički prikaz

Industrijska zona Doljani općine Šandrovac smještena je uz županijsku cestu Šandrovac – Pupelica - Lasovac, na lijevoj strani na kraju naselja Šandrovac.
Jednim dijelom uz granicu općine vodi državna cesta D-28 Bjelovar - Daruvar.
Udaljena je od grada Bjelovara 20 km, koje je regionalno, gospodarsko i društveno središte sa 30 000 stanovnika, a od grada Đurđevca 12 km, dok je 7 km udaljena od željezničke stanice u Sirovoj Kataleni.
Regionalna razvojna agencija BBŽ

Poduzetničke zone

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - July
M T W T F S S
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip